O Nas:

Statut Ośrodka Szkoleniowego

Statut Ośrodka Szkoleniowego

Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości

z siedzibą w Chrzanowie zwanego dalej Ośrodkiem.

( uchwalony w dniu 11 sierpnia 2009 roku )

 

 

 

Podstawa prawna

 

§ 1

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 256, poz.).
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 roku, Nr 137, poz. 1304).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w trybach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 227, poz. 2247).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 roku, Nr 6, poz. 69).

 

 

Nazwa, organ założycielski i prowadzący oraz siedziba Ośrodka

 

§ 2

 

 • Ośrodek nosi nazwę: Ośrodek Szkoleniowy Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości.
 • Organem założycielskim i prowadzącym Ośrodek Szkoleniowy jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości z siedzibą w Chrzanowie, ul. Generała Prądzyńskiego 2a, 32 – 500 Chrzanów, NIP: 628 – 221 – 57 – 42  REGON: 120984029, KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Główną siedzibą Ośrodka jest lokal mieszczący się przy ul. Generała Prądzyńskiego 2a w Chrzanowie (główna siedziba Fundacji).
 • Ośrodek Szkoleniowy Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Na terenie swojej działalności Ośrodek może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały.

 

 

 

 

Informacje ogólne

 

§ 3

 

 • Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie szkoleń, warsztatów szkoleniowych oraz kursów.
 • Ośrodek korzysta także z form nauczania na odległość (e – learning, blended learning).
 • Nauczanie odbywa się w oparciu o ramowe plany nauczania, obowiązujące dokumentacje programowe lub innowacyjne dokumentacje programowe.
 • Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnej oceny uczestnik otrzymuje Certyfikat Ukończenia Szkolenia, wystawiony na własnym blankiecie.

 

                                                                                                                           

Cel, zadania i formy realizacji

 

§ 4


Celem Ośrodka jest zapewnienie firmom, instytucjom oraz osobom dorosłym kompleksowych usług szkoleniowych i doradczych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, realizowanych przez trenerów, doradców i ekspertów – praktyków. Zajęcia oparte są na ćwiczeniach popartych praktyką i literaturą fachową.

 

§ 5


Wyżej wymieniony Ośrodek spełnia następujące zadania:

 • Organizacja nauczania w formach pozaszkolnych, w systemie samokształcenia kierowanego i stacjonarnego, w dziedzinie przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych w wyżej wymienionych dziedzinach / obszarach na różnych poziomach.
 • Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia / rozwijania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
 • Dbanie o wysoki poziom przekazywanych treści nauczania poprzez staranny dobór kadry trenerskiej, posiadającej doświadczenie pedagogiczne i zawodowe.
 • Dbanie o ustawiczny rozwój kadry trenerskiej poprzez organizowanie cyklicznych superwizji rozwojowych dla trenerów.
 • Wdrażanie do wyżej wymienionych dziedzin kształcenia nowoczesnych metod i technik audiowizualnych.
 • Budowanie materiałów i zakresów merytorycznych w oparciu o bogatą wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz dostosowanych do dzisiejszych wymagań rynku.

 

§ 6


Szkolenia są prowadzone w formie warsztatów dla osób dorosłych. Główne zakresy:

 

1)      Przedsiębiorczość i prowadzenie działalności gospodarczej

2)      Prawo w zarządzaniu i nadzór właścicielski ( Rady Nadzorcze )

3)      Zarządzanie, w tym Zarządzanie w administracji, sprzedażą i zasobami ludzkimi

4)      Informatyka i e – biznes

5)      Sprzedaż

6)      Negocjacje

7)      Przywództwo

8)      Umiejętności osobiste

9)      Obsługa klienta

10)  Zarządzanie projektami

11)  Umiejętności trenerskie

12)  Zarządzanie zespołem

13)  Umiejętności interpersonalne

14)  Logistyka

15)  Sekretariat i administracja dokumentami

16)  Turystyka, hotelarstwo i gastronomia

17)  Controlling

18)  Rachunkowość i finanse

19.) Przywództwo i kompetencje menadżerskie

 

 

 

Organy Ośrodka i ich zadania

 

§ 7

 

 • Ośrodek Szkoleniowy posiada następujące organy: Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego oraz Rada Programowa
 • Dyrektorem Ośrodka Szkoleniowego jest Prezes Zarządu Fundacji lub osoba przez niego powołana.
 • Rada Programowa składa się z Pełnomocnika Zarządu Fundacji oraz trenerów certyfikowanych wybranych na sesjach wewnętrznej szkoły rozwoju trenerskiego Ośrodka. Do zadań Rady Programowej należy:

 

 1. Ustalanie tematyki szkoleń.
 2. Ustalenie celów szkoleniowych.
 3. Ustalenie zakresu merytorycznego modułów szkoleniowych.
 4. Dobór metod szkoleniowych mających zrealizować cele szkoleniowe.
 5. Przygotowanie materiałów dydaktycznych w formie tradycyjnej jak i e – learning.
 6. Precyzowanie wymagań dla słuchaczy w celu pozytywnego ukończenia kursu.
 7. Zatwierdzanie testów egzaminacyjnych.
 8. Zatwierdzanie form rozwoju kadry trenerskiej w ramach wewnętrznej szkoły rozwoju.

 

§ 8


Prowadzenie rozliczeń finansowych Ośrodka należy do obowiązków Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego lub powołanych przez niego osób oraz Głównego Księgowego Ośrodka.

 

 

Prawa i obowiązki pracowników

 

§ 9

 

 • Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określają zawierane odrębnie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, regulaminy pracy Ośrodka oraz przyjmowany przez poszczególnych pracowników zakres obowiązków.
 • Pracownicy mają obowiązek poddawania się okresowym ocenom przez słuchaczy kursów i przez Zarząd Ośrodka. Negatywne wyniki w/w ocen mogą stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę.
 • Trenerzy pracujący na podstawie umowy o dzieło lub prowadzący działalność gospodarczą podlegają certyfikacji i mają podpisane stałe umowy certyfikacyjne z Ośrodkiem.

 

 

Prawa i obowiązki uczestników szkoleń

 

§ 10

 

 1. Uczestnicy uprawnieni są do udziału w zajęciach po uiszczeniu przez nich opłaty za kurs.
 2. Uczestnicy są zobowiązani i mają prawo do poszanowania godności osobistej, bez względu na osiągane wyniki w szkoleniu.
 3. Uczestnicy mają prawo i są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na zajęciach.
 4. Uczestnicy mają prawo do wymagania jak najwyższego poziomu usług i sposobu przekazywania wiedzy.
 5. Uczestnicy maja prawo do uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia
 6. Uczestnicy maja prawo do zgłaszania swoich skarg, uwag i wniosków do biura Ośrodka.

 

Słuchacz może być skreślony z listy uczestników szkolenia z powodu: uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, fizycznego lub moralnego znęcania się nad innymi osobami, używania lub rozpowszechniania narkotyków lub innych środków odurzających, popełnienia przestępstw lub wybryków chuligańskich o znamionach przestępstwa lub wyraźnym stopniu szkodliwości społecznej.

 

 

 

Dokumentacja Ośrodka Szkoleniowego

 

§ 11


Dokumentację Ośrodka stanowią:

 1. Programy szkoleń.
 2. Rejestr wydanych wcześniej zaświadczeń.
 3. Dokumentacja finansowo – księgowa.
 4. Rejestr wykładowców.

                                                      

 

 

 

 

 

 

Źródła finansowania działalności Ośrodka Szkoleniowego

 

§ 12


Formy finansowania działalności szkoleniowej to:

 1. Opłaty wnoszone przez uczestników szkoleń.
 2. Opłaty wynikające z realizacji umów zawieranych przez właściciela Ośrodka z innymi podmiotami.
 3. Środki finansowe pozyskane z funduszy strukturalnych UE oraz dotacje z budżetu Państwa.

 

 

Zmiany w statucie

 

§ 13

 

Do zmian niniejszego statutu uprawniony jest wyłącznie organ założycielski i prowadzący Ośrodka Szkoleniowego.

 

 

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 14

 

 • Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez organ założycielski i prowadzący Ośrodek Szkoleniowy.
 • Statut zatwierdzono i przyjęto w dniu 11 sierpnia 2009 roku.
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości
32 – 065 Krzeszowice, Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
NIP: 628 – 221 – 57 – 42 REGON: 120984029
KRS: 0000333984, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: BNP 35 1600 1013 1887 6139 2000 0001
Start  |  O nas  |  Kontakt  |  Konsultanci  |  Trenerzy  |  Publikacje  |  Polityka prywatności  |  Partnerzy  |  Poleć nas
Copyright 2009-2021 FIRRiP, developed by  305 Studio